ผลงาน ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน

ชื่อ-สกุล : ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
Name-Surname : Dr.Pratthana Intawin
E-mail : buaisakura@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4187
ห้องทำงาน : ST1702
คุณวุฒิ :
  วท.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Interested : Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 • Effects of TiO2 content and thermal parameters on crystallization kinetics and mechanical properties of phosphate based glass system. P Intawin, S Panyata, A Kraipok, T Tunkasiri, S Eitssayeam, K Pengpat, Thermochimica Acta, 178699, 2020

 • Investigation of Cu Doped Cadmium Sulphide Photoconductive Cells. S Inthong, P Intawin, A Kraipok, J Kanthachan, S Eitssayeam, U Inthata, CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 46 (5), 1009-1014, 2019

 • Elastic and ‘transparent bone’as an electrochemical separator. PS Owuor, S Inthong, SM Sajadi, P Intawin, AC Chipara, CF Woellner, Materials Today Chemistry 12, 132-138, 2019

 • Phase, mechanical and bioactivity properties of hydroxyapatite-calcium titanate composite. S Inthong, M Kamnoy, U Intatha, P Intawin, K Pengpat, T Tunkasiri, Materials Research Express 6 (2), 025405, 2018

 • Crystallization kinetics and heat treatment temperature on microstructure and properties of Na2O-CaO-P2O5 bioactive glass system. P Intawin, S Eitssayeam, T Tunkasiri, K Pengpat, Ceramics International 44, S203-S206, 2018

 • Effect of Heat Treatment Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of Li2O–SiO2–P2O5–Al2O3–K2O–CaO Glass-Ceramics. M Kamnoy, W Leenakul, P Intawin, U Intatha, S Eitssayeam, Science of Advanced Materials 10 (9), 1305-1309, 2018

 • Crystallization Kinetics and Heat Treatment Temperature on Microstructure of Na2O-CaO-P2O5-TiO2 Glass System. P Intawin, S Eitssayeam, G Rujijanagul, T Tunkasiri, K Pengpat, Key Engineering Materials 766, 151-156, 2018

 • Bio-Derived Hierarchical 3D Architecture from Seeds for Supercapacitor. Application. P Intawin, FN Sayed, K Pengpat, J Joyner, CS Tiwary, PM Ajayan, JOM 69 (9), 1513-1518, 2017

 • Synthesis, structural and electrical properties of granular BT-NZF nanocrystals in silicate glass. P Intawin, W Leenakul, P Jantaratana, S Eitssayeam, G Rujijanagul, Ceramics International 43, S258-S264, 2017

 • Fabrication and characterization of BNLT-BHF lead-free ceramics. C Kruea-In, S Inthong, T Boonchoo, P Intawin, W Leenakul, Ferroelectrics 511 (1), 114-118, 2017

 • Fabrication and Characterization of BaTiO3–Ni0. 8Zn0. 2Fe2O4–B2O3–Na2O–SiO2 Multiferroic Glass Ceramics. P Intawin, W Leenakul, P Yongsiri, P Jantaratana, S Eitssayeam, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16 (12), 12866-12870, 2016

 • Effects of BST on Optical and Dielectric Properties of Na2O-B2O3-SiO2 Glasses. P Intawin, P Butnoi, W Leenakul, A Munpakdee, T Tunkasiri, K Pengpat, Key Engineering Materials 675, 335-338, 2016

 • Fabrication of SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various Sintering Temperatures. P Intawin, W Leenakul, P Jantaratana, A Munpakdee, K Pengpat, Ferroelectrics 489 (1), 35-42, 2015

 • Preparation of Ferroelectric KNbO3 Based Borate Glass System. C Kruea-In, P Intawin, W Leenakul, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15 (11), 9256-9260, 2015

 • Preparation of ferrimagnetic BF based silicate glass system. W Leenakul, P Intawin, T Tunkasiri, J Ruangsuriya, K Pengpat, Ceramics International 41, S464-S470, 2015

 • Influence of BaFe12O19 on Structure, Sintering and Bioactivity Behavior in Bioactive Glass. P Intawin, J Ruangsuriya, T Tunkasiri, K Pengpat, W Leenakul, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (5), 792-797, 2015