ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 12

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 12 ชั้นปีที่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.อำพล ใจรักษ์
จำนวนนักศึกษา : 13 คน

รหัสนักศึกษา : 116310908002-3
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิเดช ยมรัมย์
ชื่อเล่น : บ่าว
รหัสนักศึกษา :116310908007-2
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ ดำรงค์กูลสมบัติ
ชื่อเล่น : กี้
รหัสนักศึกษา :116310908008-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวนลัทพร พิบูรณ์
ชื่อเล่น : มายด์
รหัสนักศึกษา :116310908009-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ ชัยอ้าย
ชื่อเล่น : เตย
รหัสนักศึกษา :116310908010-6
ชื่อ-สกุล : นายสิรวิชญ์ แก้ววิรัตน์
ชื่อเล่น : หมีพูห์
รหัสนักศึกษา :116310908011-4
ชื่อ-สกุล : นายอัษฎายุธ ทองดาษ
ชื่อเล่น : ซี
รหัสนักศึกษา :116310908012-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ บัวผัด
ชื่อเล่น : เฟิร์น
รหัสนักศึกษา :116310908013-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐธิดา เสือเพ็ชร
ชื่อเล่น : นุ่น
รหัสนักศึกษา :116310908014-8
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิตา วงษ์มะเซาะ
ชื่อเล่น : ตัสนีม
รหัสนักศึกษา :116310908015-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาวิดา แรมเกษม
ชื่อเล่น : ไกน์
รหัสนักศึกษา :116310908016-3
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชรา คุ้มครอง
ชื่อเล่น : ดิว
รหัสนักศึกษา :116310908019-7
ชื่อ-สกุล : นายณัฐชนัย จัตวานิล
ชื่อเล่น : นัท
รหัสนักศึกษา : 116310908020-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ ปะเสระกัง
ชื่อเล่น : ออย