ฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 6

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์รุ่นที่ 6
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศราวุธ ใจเย็น และ ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์

รหัสนักศึกษา :115710908001-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวจริยาภรณ์ รักคุณ
ชื่อเล่น : น้ำฝน

รหัสนักศึกษา :115710908003-3
ชื่อ-สกุล : นายนพดล แย้มบาน
ชื่อเล่น : อาร์ต

รหัสนักศึกษา :115710908007-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวพันธรัตน์ รตนปลอบโยน
ชื่อเล่น : บรีฟ
รหัสนักศึกษา :115710908011-6
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร คงศรี
ชื่อเล่น : ยู
รหัสนักศึกษา :115710908012-4
ชื่อ-สกุล : นายกฤติวิทย์ เทพรักษา
ชื่อเล่น : เดียร์
รหัสนักศึกษา :115710908013-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวพีรนา วรพุฒ
ชื่อเล่น : ตะวัน
รหัสนักศึกษา : 115710908014-0
ชื่อ-สกุล : นายอรรคพงษ์ งามนิกร
ชื่อเล่น : พิ้งค์
รหัสนักศึกษา :115710908019-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชนารถ ชูชั่ง
ชื่อเล่น : เอ้
รหัสนักศึกษา :115710908020-7
ชื่อ-สกุล : นายนัฐพงษ์ ทองเสมียน
ชื่อเล่น : ตั้ม
รหัสนักศึกษา :115710908024-9
ชื่อ-สกุล : นางสาวกวิสรา เสียงชื่น
ชื่อเล่น : เนส
รหัสนักศึกษา : 115710908025-6
ชื่อ-สกุล : นายทศวรรษ อุติลา
ชื่อเล่น : ทศ
รหัสนักศึกษา :115710908026-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริฉัตร ยุคะลา
ชื่อเล่น : ปาย
รหัสนักศึกษา :115710908027-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งทิวา เกตุฉ่ำ
ชื่อเล่น : วี
รหัสนักศึกษา :115710908028-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐวดี แบ่งเพช
ชื่อเล่น : แนน
รหัสนักศึกษา :115710908030-6
ชื่อ-สกุล : นายวชิร วัดรอดเพ็ชร
ชื่อเล่น : ตั้ม

รหัสนักศึกษา :115710908031-4
ชื่อ-สกุล : นางสาวกีรติการัตน์ กิ่งแก้ว
ชื่อเล่น : นก

รหัสนักศึกษา :115710908032-2
ชื่อ-สกุล : นางสาวอชิรญาณ์ เขียวหนู
ชื่อเล่น : พลอย
รหัสนักศึกษา : 115710908033-0
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ศรีนาค
ชื่อเล่น : จิ๊บ
รหัสนักศึกษา :115710908034-8
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย เอมสมบูรณ์
ชื่อเล่น : เบนซ์
รหัสนักศึกษา :115710908035-5
ชื่อ-สกุล : นางสาวปริญญา ปาสานะโก
ชื่อเล่น : โจ๊ก
รหัสนักศึกษา :115710908036-3
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร ศรีโฉม
ชื่อเล่น : เปิ้ล
รหัสนักศึกษา :115710908037-1
ชื่อ-สกุล : นายธนินทร์ ทรัพย์คง
ชื่อเล่น : บ๊วย
รหัสนักศึกษา :115710908043-9
ชื่อ-สกุล : Miss Layseang Thay
ชื่อเล่น : น้ำ
รหัสนักศึกษา :115710908044-7
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรกนก สุนทร
ชื่อเล่น : ตั๊ก