โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”  โดยมีการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติและจรรยาบรรณนักวิจัย”  โดย รศ.ดร.สมชาย  ปราการเจริญ
ห้องประชุม SC 1306  ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ  ห้อง SC1307 ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านสถิติเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ห้อง SC1306  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=460