ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

1. ดร.อนันต์ บุญปานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : การแยก ดี-แอล กรดแล็กติกด้วยวิธีการทางเมมเบรน
Separation of D,L-Lactic Acid by Membrane Process
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : หัวเชื้อราอัดเม็ด
3. อาจารย์ประดับรัฐ ประจันเขตต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน : 
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM)
เพื่อการบำบัดน้ำเสียหลังภาวะน้ำท่วม
4. อาจารย์ธีระ งามสันติกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :
5. ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :
6. ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดผลงาน :

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=63