ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2556

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ลำดับที่

ชื่อบทความวิชาการ/ตำรา/หนังสือ

ชื่อเจ้าของบทความ/ตำรา/หนังสือ

แหล่งตีพิมพ์/การรับรองคุณภาพ

ว/ด/ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1

บทบาทของสารลดแรงตึงผิวในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน(56SCI๔.๗-1-01) ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

2556

2

อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะห์และการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี(56SCI๔.๗-1-02) อ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด

1

เคมีสำหรับวิศวกร(56SCI๔.๗-2-01) ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ รศ. ดร. ลัดดา มีสุขผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

พ.ศ.2556

2

การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น(56SCI๔.๗-2-02) อาจารย์สุมนา ปานสมุทร ผศ. ดร. ธิดา เดชฮวบผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม

พ.ศ.2556

3

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา(56SCI๔.๖-2-03) ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาลผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

4

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  (ปรับปรุงครั้งที่ 1)(56SCI๔.๖-2-04) 1. อ.ประดับรัฐ ประจันเขตต์2. ผศ.สุจยา ฤทธิศร รศ.ดร.สายพิน ไชยนันทน์ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

5

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป(ปรับปรุงครั้งที่ 1)(56SCI๔.๖-2-05) อ.วรกวี ชุมวรฐายี รศ.ดร.สุนันทา รัตนโภผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

พ.ศ.2556

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=643