ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

20170206-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติกร บุญมาตย์ นางสาวอารียา ถิ่นขจร และนางสาวรัตตัญญู ตรีนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 

 ประเภทอุดมศึกษา (สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=942