สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2561

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

– งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

1

การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

(60SCI-2.2-01)

ผศ.สุจยา ฤทธิศร 28,000 1 ต.ค. 60

2

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากกระสัง

(60SCI-2.2-02)

นางสาวมานิดา โชรัมย์

      25,000

 

1 ต.ค. 60

3

ผลรวมของพจน์คี่และพจน์คู่ของจำนวนเค-ฟีโบนัชชี-ไลน์

(60SCI-2.2-03)

นางสาวอมราภรณ์ บำเพ็ญดี 20,000 1 ต.ค. 60

4

เอกลักษณ์บางประการและฟังก์ชันก่อกำเนิดสำหรับจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส

(60SCI-2.2-04)

นางสาววาสนา ทองกำแหง 15,000 1 ต.ค. 60
รวม 88,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1006