สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2561

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
– สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สกว.
1

การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์

ผศ.ดร. อมร  ไชยสัตย์

100%

1,663,000 15-ธ.ค.-60
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า

 

ดร. สุทธวรรณ สุพรรณ (75%)

เบิกจ่ายใน SAR60 เป็นเงิน 563,000 บาท

(งบโครงการ 1,705,000 บาท)

422,250 1-มี.ค.-61
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2560
1

การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก

 

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ 502,000 11 ส.ค. 60
2

การพัฒนาแถบกระดาษตรวจวัดโลหะหลัก 10 ชนิด ได้แก่ สังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส อาร์เซนิค และปรอท ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ 502,000 27 ก.ค. 60
3

การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย

 

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 502,000 11 ส.ค. 60
– โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย   ITAP
1

การพัฒนากระบวนการผลิตยีสต์สกัดจากกากยีสต์ในการผลิตเบียร์ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติในชีอิ๊วขาวทดแทนผงชูรส

 

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข 680,244 4 พ.ค. 61
2

การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล

 

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ 926,000 25-เม.ย.-61
– โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) สวทช.
1

สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

 

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 1,402,500

อนุมัติดำเนินงาน

19 ก.ค. 60

– มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
1

การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ 6,614,455 27 เม.ย. 61
– โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
1

การเพิ่มปริมาณคิวคลีโอไทด์ในยีสต์สกัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมชีวภาพปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ

 

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข 695,856 6-มี.ค.-61
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)
1

การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนประจำสาขาวิชาชีววิทยา

 

ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์

(งบโครงการ 600,000  โครงการ 2 ปี)

         300,000

 

พฤษภาคม 2561
2

การศึกษาโครงการเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของการเจือร่วมในวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์

 

ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์

(งบโครงการ 600,000  โครงการ 2 ปี)

300,000 พฤษภาคม 2561
รวมงบภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 14,510,305

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1008