สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน 2561

– งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

1

ผลการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากความท้าทายในวิชาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งทศวรรษที่ 21

 

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนกูล 50,000 1 ต.ค. 60

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1010