บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ /ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (3 บทความ)
1 More Results for (p,q) – Fibonacci Number, (p,q) – Lucas Number and (p,q) – Fibonacci – Like Number นายอลงกต สุวรรณมณี Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018)  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ธ.ค. 2561
2

Some Properties of (p,q) – Fivonacci Number and (p,q) – Lucas Number by Matrix Methods

(61SCI-2.3-2.2)

นางสาวธาวัลย์ อัมพวา Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018)  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ธ.ค. 2561
3

Some Properties of (p,q,r) – Tribonacci Sequences by Matrix Method

(61SCI-2.3-2.3)

นายโอม สถิตยนาค Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018)  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ธ.ค. 2561
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1 การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล ดร.ธิปัตย์ โสธิวรรณ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 67-84 1 ส.ค. 2018
2 เยื่อนำโนคอมพอสิทพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมทำนอลโดยตรง มรกต พุทธกาล, วิษณุ เจริญถนอม J Sci Technol MSU
Vol 37. No 4, July-August 2018
(วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
1 ส.ค. 2018
3 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT
EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA
Nuttapong Wattanasiripong, Nakorn Kumchaiseemak, Porramain Porjai วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : 80-85 1 ธ.ค. 2018
4 ค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา (Energy Resolution of the GAGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
วรนุศย์ ทองพูล
ศราวุธ ใจเย็น
KKU SCIENCE JOURNAL 47 NO.1
JANUARY-MARCH 2019
1 มี.ค. 2019
5 ผลของสารสกัดจากแคลลัสก้านพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ

นพรัตน์ พุทธกาล,

สุพรรณ โพธิ์ศรี,

เสาวณีย์ บัวโทน ,

กัลยา โมกขพันธุ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018 31 ต.ค. 2018
6 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์

อัษฎาวธุ อารีสิริสุข *

ชุติมา รักกิจการพลู

สุจยา ฤทธิศร ,

จันทิมา ฑีฆะ

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963) 1 ธ.ค. 2561
7 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารแบคเทอริโอซิน เพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีน คณิน อิ่มทองคำ
สายทิพย์ สุรโชติ
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561) 1 ธ.ค. 2019
8 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer Thanasak Lomthong, Saisamorn Lumyong, Alain Marty, Vichien Kitpreechavanich วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2  : July – December 2018 1 ธ.ค. 2018
9 สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์
Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production

อัษฎาวธุ อารีสิริสุข* ,

กนกภรณ์ สุขมาก,

จติณธรณ์ บุญชื่น,

สุจยา ฤทธิศร,

จันทิมา ฑีฆะ

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807) 1 ต.ค. 2561
10 Development of a Paper Test Strip for Detection of Lead สุนิสา มีนนท์
ศิริวรรณ ตี้ภู่
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 1 ส.ค. 2561
11 b-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia argentea. Chariwat Pitsanuwong, Kanokorn Wechakorn Suan Sunandha Science and Technology Journal, Volume 5, No.2, DOI: 10.14456/ssstj.2018.7 1 ก.ค. 2018
12 การวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี

ศิริวรรณ ตี้ภู่

ณัฐติการณ์ เขียวขำ

สุพัตรา มูฮำหมัดอารี

เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง

ว.วิทย. มข. 46(4) 770-776 (2561) KKU Sci. J. 46(4) 770-776 (2018) 1 ธ.ค. 2019
13

Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network

(61SCI-2.3-2.16)

Pitaya Poompuang, Nipat Jongsawat, Mano Suwannakam วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019)
January – June 2019
มกราคม-มิถุนายน 2562
14

ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

(61SCI-2.3-2.17)

จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, จรัส บุณยธรรมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019)
January – June 2019
มกราคม-มิถุนายน 2562
15

EFFECT OF TITANIUM DOPANT ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WO3 THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD

(61SCI-2.3-2.18)

Chokchai Kahattha, Russameeruk Noonuruk
Wisanu Pecharapa
Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 26 No. 1; January – March 2019 มกราคม-มีนาคม 2562
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
1 Convergence Theorems for Generalized Viscosity Explicit Methods for Nonexpansive Mappings in Banach Spaces and Some Applications

Pongsakorn Sunthrayuth

Nuttapol Pakkaranang, Poom Kumam ,
Phatiphat Thounthong ,Prasit Cholamjiak

Mathematics 2019, 7(2), 161 11 ก.พ. 2019
2

Approximation of Common Solutions for Proximal Split Feasibility Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces

(61SCI-2.3-2.20)

Cholatis Suanooma
Wongvisarut Khuangsatung
Thai Journal of Mathematics  Vol 16 (2018)
Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during  July 16–18, 2018
4 ธ.ค. 2018
3

Modified Proximal Point Algorithms for Solving Fixed Point Problem and Convex Minimization Problem in Non-Positive Curvature Metric Spaces

(61SCI-2.3-2.21)

Kamonrat Sombut, Nuttapol Pakkaranang Plern Saipara Thai Journal of Mathematics  Vol 16 (2018)
Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during  July 16–18, 2018
9 พ.ย. 2018
4

On Solving the Split Feasibility Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces

(61SCI-2.3-2.22)

Prasit Cholamjiak Pongsakorn Sunthrayuth Thai Journal of Mathematics  Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during  July 16–18, 2018 4 ธ.ค. 2018
5 Robust Nonparametric Regression for Testing the Equality of Nonparametric Regression Curves Unchalee Tonggumnead The Journal of Applied Science
Vol.12 No.16: pp.759-772, 2018
1 มิ.ย. 2018
6 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate Wimonmas Bumrungsetthapong Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044 1 ส.ค. 2018
7 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES V. THONGPOOLa,
A. PHUNPUEOK,
S.JAIYEN
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
Vol. 13, No. 2, April – June 2018, p. 499 – 504
1 มิ.ย. 2018
8

Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer

(61SCI-2.3-2.26)

Thanasak Lomthong, Marie Guicherd, Gianluca Cioci, Sophie Duquesne,
Alain Marty, Saisamorn Lumyong
Vichien Kitpreechavanich
Chiang Mai J. Sci. 2019; 46(3) : 417-430 1 พ.ค. 2019
9 Proximal Point Method Involving Hybrid Iteration for Solving Convex Minimization Problem and Common Fixed Point Problem in Non-positive Curvature Metric Spaces Kamonrat Sombut
Nuttapol Pakkaranang
Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 809) 24 พ.ย. 2018
10 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System Puripat Kantha
Naris Barnthip

Kamonpan Pengpat
Tawee Tunkasiri
Nuttapon Pisitpipathsin
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234 8 เม.ย. 2019
11

Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose

(61SCI-2.3-2.29)

Amorn Chaiyasat
Sirinard Jearanai
Somporn Moonmangmee
Duangtip Moonmangmee
Lew P Christopher
MD Nur Alam
Preeyaporn Chaiyasat
Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740 25 ก.ค. 2018
12 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals Boontida Uapipatanakul Oriental Journal of Chemistry, 34(4)(2018) 1926-1929 27 ส.ค. 2018
13 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN)
AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
Kanokwan Rudisirisak

Nittaya Ngowattana

International Journal of GEOMATE, March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp. 105 – 112
ISSN: 2186-2982 (P), 2186-2990
1 มี.ค. 2019
14 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization Jittaya Sadchaiyaphum, Pongsathon Phapugrangkul, Preeyporn Chaiyasat Amorn Chaiyasat Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522 28 เม.ย. 2019
15

Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification

(61SCI-2.3-2.33)

Kamonchanok Thananukul,
Atitsa Petchsuk,
Wilairat Supmak,
Preeyaporn Chaiyasat, Amorn Chaiyasat
Pakorn Opaprakasit
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058 1 ส.ค. 2018
16 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces

Wanna Sriprad

Somnuk Srisawat

KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99 23 มี.ค. 2019
17 Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor And Bacillus For Community Development Based On Sufficiency Economy Philosophy Sukhan Rattanaloeadnusorn International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.16-23 1 มิ.ย. 2561
18 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film Thanasak Lomthong*, Rangrong Yoksan, Saisamorn Lumyong and Vichien Kitpreechavanich Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10 3 ธ.ค. 2018
19 Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in chicken meat products Narong Arunrut
Wansika Kiatpathomchai
Chiraporn Ananchaipattana
Journal of Food Safety Volume 38, Issue 6
December 2018
25 ต.ค. 2018
20 Photoelectrocatalytic Conversion of Co2 Into Value-Added Organic Compounds Using Cu2O Photocathode Pattranit Thongthep
Chatchai Ponchio
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.70-75 1 มิ.ย. 2561
21 Improvement of the BiVo4 Photoanode Fabricated for Water Oxidation By Electrodeposition Technique Nuanlaor Kiama
Chatchai Ponchio
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.76-8 1 มิ.ย. 2561
22 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content, Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice Sompong Sansenya,
Yanling Hua
Saowapa Chumanee
Journal of Oleo Science ฉบับที่ 67 ปี ค.ศ.2017 Publication dat: June7, 2018 7 มิ.ย. 2018
23

Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces

(61SCI-2.3-2.41)

Suthep Suantai
Prasit Cholamjiak
Pongsakorn Sunthrayuth
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas January 2019, Volume 113, Issue 1, pp 203–223 1 ม.ค. 2019
24 An iterative method with residual vectors for solving the fixed point and the split inclusion problems in Banach spaces Prasit Cholamjiak· Suthep Suantai· Pongsakorn Sunthrayuth Computational and Applied Mathematics (2019) 38:12 22 ม.ค. 2019
25 Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems Wiyada Kumama, , Nuttapol Pakkaranangb, Poom Kumam Journal of Nonlinear Sciences and Applications (2018), หน้า 288-302 1 มิ.ย. 2561
26 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing
liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the
prototype of wound covering and healing materials
Naris Barnthip
Onruthai Pinyakong
Mater. Res. Express 5 (2018) 095401
online 10August2018
10 ส.ค. 2018
27

Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media

(61SCI-2.3-2.45)

Porramain Porjai,

Malee Sutthiopad, Kritsana Khaothong, Metinee Phantu,
Nakorn Kumchaiseemak, Jiraporn Luengviriya, Kenneth Showalter, Chaiya Luengviriya

Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425 16 ม.ค. 2019
28 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics Panupong Jaiban, Puripat Kantha, Kamonpan Pengpat, Soodkhet Pojprapai Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019) 13 มี.ค. 2019
29 Efficacy of synbiotic Jerusalem artichoke and Lactobacillus rhamnosus GG-supplemented diets on growth performance, serum biochemical parameters, intestinal morphology, immune parameters and protection against Aeromonas veronii in juvenile red tilapia (Oreochromis spp.)

Mariya Sewaka,

Clara Trullas,

Arranee Chotiko, Channarong Rodkhum, Nantarika Chansue, Surintorn Boonanuntanasarn, Nopadon Pirarat

Fish and Shellfish Immunology, (2019), 260-268 12 พ.ย. 2018
30 Microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) for synthesis of micrometer-size, “hydrophilic” polymer particles

Chujuan Huang,

Nobuko Yamashita, Amorn Chaiyasat,

Xiang Liu, Masayoshi Okubo,

Polymer, 154 (2018) 128-134 10 ต.ค. 2018
31

Photocatalytic degradation of organic pollutants from wastewater using aluminium doped titanium dioxide

(61SCI-2.3-2.49)

Nathaporn Areerachakul,
Singto Sakulkhaemaruethai,
M.A.H. Johirc,
Jaya Kandasamy,
S. Vigneswaran,
Journal of Water Process Engineering Volume 27, February 2019, Pages 177-184 1 ก.พ. 2019
32

Novel superabsorbent materials from bacterial cellulose

(61SCI-2.3-2.50)

Amorn Chaiyasat
Sirinard Jearanai
Lew P Christopherc
Md Nur Alamc
Polymer International Vol.68, Issue1, January 2019, Page 102-109 8 ต.ค. 2018
33 Weak convergence theorems for a class of split variational inequality problems Kamonrat Sombut
Duangkamon Kitkuan
Anantachai Padcharoen
Poom Kumam
IEE Explore 2018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO) 25 เม.ย. 2019
34 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces Wiyada Kumam  Duangkamon Kitkuan  Anantachai Padcharoen  Poom Kumam Mathematical methods in the applied sciences  2019, 1-11 18 มี.ค. 2019
35 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems Muhammad JABIR Khan
Poom Kumam
Shahzaib Ashraf
Wiyada Kumam
Symmetry 11(3):415 · March 2019 20 มี.ค. 2019
36

Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method

(61SCI-2.3-2.54)

Imtiaz Ahmad , Muhammad Ahsan , Iltaf Hussain ,

Poom Kumam ,

Wiyada Kumam

Symmetry 11(3):394 · March 2019 18 มี.ค. 2019
37 High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization Wichsuda Tangsongcharoen
Patchara Punyamoonwongsa
Preeyaporn Chaiyasat
Polymer International 2019:68 pp.714-723 22 ม.ค. 2019
38 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space Wongvisarut Khuangsatung
Pongsakorn Sunthrayuth
Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167
Published: 11 July 2018
11 ก.ค. 2018
39

High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles

(61SCI-2.3-2.57)

P.Chaiyasat
S.Jantang
Fibers and Polymers Vol.19 ปี ค.ศ. 2018 หน้า 2039-2048 30 ต.ค. 2561
40

Photoelectrocatalytic and ultrasonic-assisted effects for organic dye degradation using zinc oxide (ZnO) electrode

(61SCI-2.3-2.58)

C. Lunkham, P. Ngernchuklin, C. Ponchio, Key Engineering Materials 798 (2019) 404 – 411 8 เม.ย. 2562
41

The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-acetyl-1-pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105)

(61SCI-2.3-2.59)

Sompong SansenyaANSENYA, Yanling HuaUA, Sao Chumanee
Chanun Sricheewin
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3): 14-พ.ค.-2019
42

A Competitive Colorimetric Immunosensor for Detection of Tyramine in Fish Samples

(61SCI-2.3-2.60)

Siriwan TeepooEmail
Anchisa PromtaPongsathon Phapugrangkul

Food Analytical Methods

Volume 12, Issue 8, pp 1886–1894

7 พ.ค. 2019
43

Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites

(61SCI-2.3-2.61)

Rattiyakorn Rianyoia
Ruamporn Potongb
Athipong Ngamjarurojanaa
Arnon Chaipanich
 Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223 พฤศจิกายน 2561
44

Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic

(61SCI-2.3-2.62)

Atchara Khamkongkaeoa
Atipong Bootchanontb
Wantana Klysubunc
Penphitcha Amonpattaratkitc
Thanachai Boonchuduanga
Nutth Tuchindaa
Thanawat Phetrattanarangsia
Noppadon Nuntawongd
Surasak Kuimaleee
Boonrat Lohwongwatanaa
Ceramics International
Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362
มกราคม 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1061