Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 2551

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 โครงการวิจัยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 721,700
2 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน สุจยา ฤทธิศร 199,900
3 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 0
4 โครงการย่อยที่1ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 2,300,000
5 การพัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อราควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพริก ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา 318,500
6 การสร้างเครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลส้มโดยใช้หัววัดก๊าซสารกึ่งตัวนำ กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ 100,000
7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร จันทนี อุทธิสินธุ์ 132,000
8 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง บดินทร์ชาติ สุขบท 90,000
9 พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัชระ รอดสัมฤทธิ์ 68,450
10 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย กาญจนา ภิญโญภาพ 108,500
รวม 4,039,050

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 430,000
2 การศึกษาโครงสร้างของวงแบบเกือบเป็นวงมินอินเจคทีฟ ศรัณย์ ว่องไว 200,000
3 การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552 สิริแข พงศ์สวัสดิ์ 450,000
4 การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชุติมา ประสาทแก้ว 240,000
5 ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากน้ำชะขยะมูลฝอยด้วยไคโตซานร่วมกับระบบเอสบีอาร์ สุจยา ฤทธิศร 287,800
6 การพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำฝนเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ณัฐพร อารีรัชชกุล 150,000
7 การเพิ่มคุณสมบัติของไคโตซานด้วยเซลลูโลส เพื่อใช้ในการดึงน้ำจากสารละลายแอลกอฮอล์ ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 160,000
รวม 1,917,800

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=140