Return to วารสารที่ตีพิมพ์

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2558

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2552
วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2551
วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2550

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=198

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2558

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 การพัฒนาใช้สายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย เดี่ยว อภัยราช การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและเครือข่ายเจ้าภาพร่วมร่วม “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 3-4 ก.ย. 2558 2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ อ.ประภาส ทองรัก, อ.สิริณา ช่วยเต็ม, อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 21-23 ธันวาคม 2558 3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด จิรนันท์ ทองบุญอยู่, ชาลิสา  บุญจันทร์, ปิยนันท์  เทียบศรไชย และ ประภาสทองรัก การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 สิงหาคม 2558 4 การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮชฟังก์ชันแบบ MDC ด้วยอัลกอริธึม MD5 SHA-1และ …

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2552

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552 ลำดับที่ ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน ชื่อวารสาร เล่มที่ วันเดือนปี หน้าที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทนี อุทธิสินธุ์ การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 21-22 พ.ย. 51 206-214 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสถิติ 1 ยุรีย์ วรชัยยันต์ สุภาพร นนทนำ จันทนี อุทธิสินธุ์ การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 21-22 พ.ย. 51 421-426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 น้ำตาลกลูโคสในเลือดและค่าทางโลหิตวิทยาในหนูเบาหวานที่ได้รับส่วนสกัดที่แตกต่างกันจากรากหนอนตายหยาก จตุพร เผ่าพงษ์ไทย การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2 : วิทยาศาสตร์สร้างปัญญา ครั้งที่ 2 9-10 มี.ค.52 …

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2551

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551 ลำดับที่ ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน ชื่อวารสาร เล่มที่ วันเดือนปี หน้าที่ 1 ประสิทธิภาพของเชื้อราดินเลนบนซากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาวในการย่อยสลายและควบคุมโรคพืชอย่างบูรณาการ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 “ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” 28 – 29 ก.ค. 50 479 – 486 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2550

Leave a Reply

Your email address will not be published.