Return to วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ

วารสารที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ 2552

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552

ลำดับที่ ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน
ชื่อวารสาร เล่มที่ วันเดือนปี หน้าที่
1 การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทนี อุทธิสินธุ์ การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 21-22 พ.ย. 51 206-214 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสถิติ 1 ยุรีย์ วรชัยยันต์
สุภาพร นนทนำ
จันทนี อุทธิสินธุ์
การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 21-22 พ.ย. 51 421-426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 น้ำตาลกลูโคสในเลือดและค่าทางโลหิตวิทยาในหนูเบาหวานที่ได้รับส่วนสกัดที่แตกต่างกันจากรากหนอนตายหยาก จตุพร เผ่าพงษ์ไทย การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 2 : วิทยาศาสตร์สร้างปัญญา ครั้งที่ 2 9-10 มี.ค.52 303-305 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 การใช้ประโยชน์เชื้อราดินเลน Trichoderma viride เพื่อลดภาวะโลกร้อนแบบยั่งยืน สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประจำปี 2552 “บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่ม เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 18-19 ก.พ.52 7-16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร จันทนี อุทธิสินธุ์
ชนกนันท์ บางเลี้ยง
จรัส บุณยธรรมา
ยุรีย์ วรชัยยันต์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.52 1-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=201