สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายนอก 2555

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ
1 หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichoderma และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 700,000
2 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนเพื่อใช้ในงานสิ่งทอ อมร ไชยสัตย์ 365,000
3 การพัฒนาฟิล์มบางของ WO3/BiVO4 โดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินสำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอล ฉัตรชัย พลเชี่ยว 500,000
4 การศึกษากระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ครีมขัดเงารถยนต์จากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สมพร เพลินใจ 120,000
รวม 1,685,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=398