Return to สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่าย

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 2556

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

(ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

ลำดับของพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจริง นางกุลประภา  ศรีหมุด
นายสมนึก  ศรีสวัสดิ์
160,000

21 ม.ค. 2556

 

2

การศึกษาการดูดซับแคดเมี่ยมด้วยไคโตซาน-เชลลูโลส คอมโพสิท และสร้างแบบจำลองการดูดซับด้วยระบบโครงข่ายประสาท เทียม

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ (40%)

ดร. วณิภา นาคลดา

(30%)

(350,000 (100%))

245,000

21 ม.ค. 2556

 

3

การเตรียมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย (หัวหน้าโครงการ) (50%)

(240,000 บาท 100%)

120,000

21 ม.ค. 2556

 

4

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (50%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (35%)

(400,000 บาท 100%)

340,000

21 ม.ค. 2556

 

5

การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

(50%)

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (35%)

(300,000 บาท 100%)

255,000

21 ม.ค. 2556

 

6 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้

ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

(45%)

ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

(35%)

(300,000 บาท 100%)

240,000

 

28 มี.ค. 2556

 

7 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย

ผศ.ดร.จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย

(25%)

ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย (25%)

ผศ.ดร.นิตยา โงว้วัฒนา (5%)

768,000 บาท 100%

422,400

28 มี.ค. 2556

 

8 การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์

ดร.ศิริวรรณตี้ภู่ (60%)

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ (20%)

195,000 บาท 100%

156,000

 

28 มี.ค. 2556

 

9 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทรกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน

ผศ.ดร. จุฑารัตน์  ศริดารา (50%)

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยนันท์ (10%)

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม

(10%)

ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย

(10%)

อ.ไพฑูรย์ ทรัพอุดม

(10%)

(300,000 บาท 100%)

300,000

28 มี.ค. 2556

 

10 การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด

ผศ.สุจยา  ฤทธิศร  (70%)

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (15%)

นายกานพิชา (15%)

(295,000 บาท 100%)

250,750 21 ม.ค. 2556

11

การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) และเอนไซม์หลักที่ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของ PHA อย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (พีซีอาร์)

ดร.ดลนภา  แก้วภา           30%

อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์      25%

อ.วรกวี ชุมวรฐายี                25%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์         20%

(300,000 บาท 100%)

300,000

 

21 ม.ค. 2556

12

การผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5’-นิวคลีโอไทด์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

ดร.อนันต์  บุญปาน              35%

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์         35%

ดร.จันทิมา ฑีฆะ                  30%

300,000

 

21 ม.ค. 2556

13

โครงการการเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู

ผศ.ดร.นพรัตน์  พุทธกาล       30%

ผศ.ดร. ชูศรี  ตลับมุข             15%

ดร.เสาวนีย์  บัวโทน               20%

ผศ. จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย          15%

ดร.มรกต    พุทธกาล             10%

ผศ.สุพรรณ  โพธ์ศรี             10% (183,100 บาท 100%)

119,015 18 มี.ค.2556

14

การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเปิดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบพิกัดผิวโลก (จีพีเอส)

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล                    80%

นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง         20%

 

245,000 21 ม.ค. 2556

รวม

3,453,165

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=667