Return to สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณกองทุน ปี 2557

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จำนวนเงินวิจัย

ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

1

การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยไขมันจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.จันทิมา   ฑีฆะ                     40%

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์          30%

ผศ.สุจยา   ฤทธิศร                   30%

50,000

13-ก.พ.-57

 

2

การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดด    นาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

ผศ.ฐิตยา   ศรขวัญ                 60%

ผศ.สุจยา   ฤทธิศร                 30%

45,000

13-ก.พ.-57

 

3

การขึ้นรูปวัสดุผสมระหว่างแบไรต์และยางธรรมชาติสำหรับกำบังรังสีเอกซ์

ดร.ศราวุธ  ใจเย็น                   60%

ดร.วรนุศย์  ทองพูล                20%

ดร.อัคคพงศ์  พันธุ์พฤกษ์       20%

50,000

 

 

23-ก.ย.-57

 

4

การสร้างตัวควบคุมเพื่อตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาการต้มน้ำ  หลังต้มน้ำให้เดือดแล้วของหม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยอัตโนมัติพร้อมใช้สำหรับผู้สายตาปกติและผู้พิการทางสายตา อ.ไกรมน  มณีศิลป์               100% 50,000

19-ก.ย.-57

 

5

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้ภาษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาในกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ภาคตะวันตก  กรณีศึกษา บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี อ.ประภาส  ทองรัก               100% 50,000 24-ก.ย.-57

6

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ  มะม่วงหาวมะนาวโห่ Carissa carandas L. อ.มานิดา  โชรัมย์                 100% 50,000

23-ก.ย.-57

 

7

การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม

อ.เจ๊ะฮาซัน   เจ๊ะอุบง             60%

ผศ.ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่               25%

ดร.ดลนภา  แก้วภา                15%

50,000

19-ก.ย.-57

 

8

การใช้เทคนิค มัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรค Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา  100% 50,000

22-ก.ย.-57

 

9

วิธีเชิงคำนวณและวิเคราะห์สำหรับปัญหาไม่เชิงเส้น อ.อัคเรศ   สิงห์ทา                100% 50,000

24-ก.ย.-57

 

10

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.ชนกนันท์  บางเลี้ยง           100% 50,000

19-ก.ย.-57

 

11

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม

ในตัวอย่างดินโดยแก๊สโครมาโทร

กราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี

อ.สุมนา   ปานสมุทร             100% 50,000

19-ก.ย.-57

 

12

ระบบแนะแนวทางอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  ด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ผศ.ดร.บุรัสกร  อยู่สุข            100% 50,000

19-ก.ย.-57

 

รวม

 

595,000

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=720