บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 Remarks on common fixed point results in C*-algebra-valued metricspaces (60SCI-2.3-03) Kamonrat Sombut

17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering

Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain

4-8 July 2017
2 Fixed Point Approach to Solution Existence of Differentail Equations (60SCI-2.3-04)

Wiyada Kumam

 

17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering

Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain

4-8 July 2017
3

Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer  Applying Classification Techniques

(60SCI-2.3-05)

Uraiwan Inyaem The 32nd  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea. 2–5 July 2017
4

A Design and Development the Competency-based System for Persons with Disabilities’ in Thailand

(60SCI-2.3-06)

Julaluk Watthananon The 32nd  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea. 2–5 July 2017
5

Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization

(60SCI-2.3-07)

Amorn Chaiyasat,

Preeyaporn Chaiyasat

Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844. 21-24 November 2017
6 Biodegradable Poly(l-lactic acid) Microcapsule Containing Heat Storage Material: Influence of Polymer Molecular Weight on Encapsulation Efficiency (60SCI-2.3-08) Amorn Chaiyasat Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan 21-24 November 2017
7

Development and Design of Photoelectrocatalytic Reactor for Dye Removal from Industrial Systems

(60SCI-2.3-09)

Chatchai ponchio Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan 21-24 November 2017
8

Photoelectrocatalytic DEtermination of Chemical Oxygen Demand Using WO3/BiVO4

(60SCI-2.3-10)

Chatchai ponchio Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan 21-24 November 2017
9

A modified Halpern-type iteration with residual vector for multi-valued Bregman relatively nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces

(60SCI-2.3-11)

Poom Kumam,Pongsakorn Sunthrayuth The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
10 A Preliminary Website Development
for Dynamics and Promotion Exposure to Stakeholders and Public Users

(60SCI-2.3-12)

Suwarin Pattamavorakun, Wuttipol Warnasup, Parinya Janeasengrut, Kongthep Bunmi The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
11

An inertial normal S-algorithm and inertial normal S-CQ-algorithm for nonexpasive mappings

(60SCI-2.3-13)

Duangkamon Kitkuan
Poom Kumam
Anantachai Padcharoen
Wiyada Kumam
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
12

Carbon Footprint Analysis of Butterfly Pea Shampoo and Butterfly Pea Hair Conditioner Produced

(60SCI-2.3-14)

Somporn Pleanjai The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
13

Design the Fuzzy Decision Module on  MACD and RSI Indicators for Thailand Stock Algorithmic Trading System

(60SCI-2.3-15)

Kraimon Maneesilp
Piyawat Noichan
Weeraphat Inthana
Nattawat Namhongsa
Krittamet Khamtana
Khanti Suwanprasom
Jiradt Arjhan
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
14

Hybrid approximate proximal point algorithms for a family of relatively nonexpansive mappings and variational inequalities in Banach spaces

(60SCI-2.3-16)

Kamonrat Sombut The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
15

Iterative algorithms for the split combination of variational inequalities and various nonlinear mappings

(60SCI-2.3-17)

Akarate Singta
WongvisarutKhuangsatung
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
16

Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance

(60SCI-2.3-18)

Asst.Prof.Dr.Chutima Prasartkaew
Asso.Prof.Dr.Usaporn Swekwi
Dr.Santi Pattanavichai
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
17

Mean reverting process with jump in stochastic volatility

(60SCI-2.3-19)

Nonthiya Makate The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
18

Name Entity Annotation System for Linguistic Data Warehouse

(60SCI-2.3-20)

Burasakorn Yoosooka, Khongthep Boonmee The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
19 On sums of odd and even of
the k-Fibonacci-Like Numbers

(60SCI-2.3-21)

Amaraporn Bumpen
Wasana Thongkamhaeng
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
20

On The k-Fibonacci-like Number

(60SCI-2.3-22)

Mongkol Tatong, Tawan Ampawa and Alongkot Suvarnamani The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
21

Predictions of Inbound Tourist Arrivals in Thailand Based on Different Artificial Neural Network

(60SCI-2.3-23)

Wuttipol Warnasup The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
22

Producing UV Protector Plastic Sheet from Wasted Foam

(60SCI-2.3-24)

Chutima Prasartkaew
Harit Prasartkaew
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
23

Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers

(60SCI-2.3-25)

Kulprapa Srimud
Kamonrat Sombut
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
24

Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods

(60SCI-2.3-26)

Somnuk Srisawat
Wanna Sriprad
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
25

Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method

(60SCI-2.3-27)

Natrada Satavorn,
Deaw Apairaj,
Chantana Aiempanakit,
Akapong Phunpueok
,Voranuch Thongpool
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
26

The effect of silane amount on the physical properties of Bis-GMA/TEGDMA-based resin composite

(60SCI-2.3-28)

I. Sukthavee,
A. Chaiyasat
N. Keawprak
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
27

A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals

(60SCI-2.3-29)

Boontida Uapipatanakul The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
28

Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application

(60SCI-2.3-30)

Keeratiburt Kanchanasatian
Pongpon Nilaphruek
Ilma Fadhlia Furqaana
Elang Cergas Pembrani
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
29

Binet’s Formulas for (p,q,r)-Tribonacci sequence and some properties of its limit

(60SCI-2.3-31)

Oam Sthityanak The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology
7-8 December 2017
7-8 December 2017
30

ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)

(60SCI-2.3-32)

Kanokwan Rudisirisak, Nittaya Ngowattana Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan Nov. 21-24, 2017 Nov. 21-24, 2017
31

Electronic Commerce for Community Agricultural Products in Pathum Thani

(60SCI-2.3-33)

Burasakorn Yoosooka

Weena Janratchakool

The First International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education and Management  March 7, 2018 March 7, 2018
32 Synthesis carbon nanotubes as a sorbent for solid-phase extraction of    formaldehyde in water sample

Patthama Yenanong

Netnapit Kaewchuay

Puer and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON2018)

February 6-9, 2018

February 6-9, 2018
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
1 Some Properties of the (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number (60SCI-2.3- 43)

Alongkot Suvarnamani,

Mongkol Tatong

International Journal of GEOMATE

vol.13 issue 37

pp.16-19

online

September 2017

2

Iterative algorithms with the regularization for the constrained convex minimization problem and maximal monotone operators

(60SCI-2.3-44)

Wongvisarut Khuangsatung

Optimization

A Journal of Mathematical Programming and Operations Research

vol.66 issue 10

pp.1623-1646

online

23 June 2017

3

Existence and Convergence Theorem for Fixed Point Problem of Various Nonlinear Mappings and Variational Inequality Problems without Some Assumptions

(60SCI-2.3- 45)

Wongvisarut Khuangsatung

 

Filomat

vol.32 no.1

pp.305–309

online

January 2018

4

Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution

(60SCI-2.3-46)

Sirinapa Aryuyuen,

Issaraporn Thiamsorn

Applied Mechanics and Meterials

vol. 866

pp.383-386

online

6 June 2017

5

Hybrid Fuzzy Estimation of System Reliability for Multi-State System

(59SCI-2.3-47)

Wimonmas Bamrungsetthapong

 

Applied Mechanics and Materials

vol. 866

pp.387-391

online

6 June 2017

6

Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand

(60SCI-2.3- 48)

Unchalee Tonggumnead,

Kittipong Klinjan

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.379-382

online

6 June 2017

7

The Influence of Color Shading Net on the Growing of Lettuce

(60SCI-2.3-49)

Nithiwatthn Choosakul

 

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.33-36

online

6 June 2017

8 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50)

Akapong Phunpueok,

Voranuch Thongpool

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.329-332

online

6 June 2017

9 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite (60SCI-2.3-51) Sarawut Jaiyen, Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.204-207

online

6 June 2017

10 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)

Naris Barnthip,

Puripat Kantha, Ruamporn Potong

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.172-175

online

6 June 2017

11

Influence of BNBK Particle Size on Properties of 0-3 Lead-Free BNBK

Ceramic-Portland Cement Composites (60SCI-2.3-53)

Ruamporn Potong

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.183-186

 

online

6 June 2017

12 Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Lead-Free Zr-Doped BCTS Ceramics (60SCI-2.3-54) Puripat Kantha

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.259-262

 

online

6 June 2017

13

Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric

Properties of Lead-Free BCZT Ceramics (60SCI-2.3-55)

Puripat Kantha,

Naris Barnthip

Applied Mechanics and Materials

vol.866

pp.263-26

online

6 June 2017

14 Piezoelectric and Ferroelectric Properties of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics (60SCI-2.3-56) Puripat Kantha

Key Engineering Materials

vol.751

pp.384-389

 

online

August 2017

15 Effects of Oblique Angle Deposition on Optical and Morphological Properties of WO3 Nanorod Films for Electrochromic Application (60SCI-2.3-57) Chantana Salawana

Materials Today: Proceedings

vol.4

pp.6423–6429

 

online

30 August 2017

16 The Initial Value Problem Method for Time-dependent Harmonic Oscillator (60SCI-2.3-58) Surarit Pepore

Revista Mexicana de F´ısica

vol.63

pp.461-465

online

September-October 2017

17 Generation of Spiral Waves Pinned to Obstacles in a Simulated Excitable System (60SCI-2.3-59) Porramain Porjai

Journal of Physics: Conference Series

vol.901

pp. 012021

online

20 October 2017

18 Integrals of the Motion and Green Functions for Time-dependent Mass Harmonic Oscillators (60SCI-2.3-60) Surarit Pepore

Revista Mexicana de Fisica,

vol.64

pp.30-35

online

January-February 2018

19 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61)

Chanoknan Banglieng,

Sarawut Jaiyen,

Janthanee Authisin

Applied Mechanics and Materials

vol.879

pp.284-289

 

online

March 2018

20 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)

Sarawut Jaiyen,

Akapong Phunpueok,

Ruamporn Potong

Applied Mechanics and Materials,

vol.879

pp.156-160

 

Online

March 2018

21

DNA Barcoding of the Thai Species of Terrestrial Earthworms in the

Genera Amynthas and Metaphire (Haplotaxida: Megascolecidae)

(60SCI-2.3-63)

Ueangfa Bantaowong

European Journal of Soil Biology

vol.81

pp.39-47

online

20 June 2017

22

Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor

(60SCI-2.3-64)

Siriwan Teepoo,

Naris Barnthip

Biosensors

vol.7 Issue 4

pp.47

 

online

15 October 2017

23

Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization

(60SCI-2.3-65)

Preeyaporn Chaiyasat,

Amorn Chaiyasat

Oriental Journal of Chemistry

vol.33 no.5

pp.2370-2376

online

25 October 2017

24

Innovative and High Performance Synthesis of Microcapsules Containing Methyl Anthranilate by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization

(60SCI-2.3-66)

Amorn Chaiyasat

Polymer International vol.66 issue12

pp.1921-1927

online

26 September 2017

25 Intramolecular Hydroamination by a Primary Amine of an Unactivated Alkene on Gold Nanoclusters A DFT Study (60SCI-2.3-67) Karan Bobuatong

ChemCatChem

vol.9 issue24

pp.4490-4500

online

12 July 2017

26

Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties

(60SCI-2.3-68)

Amorn Chaiyasat,

Boontida Uapipatanakul,

Preeyaporn Chaiyasat

International Journal of GEOMATE,

vol.14 issue 45

pp.91-98

online

May 2018

27 Poling Effects and Piezoelectric Properties of PVDF Modified 0–3 Connectivity Cement-based/lead-free0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3–0.06BaTiO3 Piezoelectric Ceramic Composites (60SCI-2.3-69) Ruamporn Potong

Journal of Materials Science

vol.53

pp.345-355

online

6 September 2017

28

Microstructure, Dielectric and Piezoelectric Properties of 0–3 lead free

Barium Zirconate Titanate Ceramic-Portland Fly Ash Cement Composites (60SCI-2.3-70)

Ruamporn Potong

Ceramics International

vol.44

pp.76-82

online

18 September 2017

29

X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder

(60SCI-2.3-71)

Atipong Bootchanont

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

vol.460

pp.327-333

online

3 February 2018

30 Integrals of the Motion and Green Function for Dual Damped Oscillators and Coupled Harmonic Oscillators (60SCI-2.3-72) Surarit Pepore

Revista Mexicana de Fisica

vol.64

pp.150-157

 

online

March-April 2018

31 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics (60SCI-2.3-73) Puripat Kantha

Integrated Ferroelectrics

vol.187

pp.129-137

online

5 April 2018

32

Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times

(60SCI-2.3-74)

Puripat Kantha

Integrated Ferroelectrics

vol.187

pp.138-146

online

5 April 2018

33 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)

Voranuch Thongpool,

Akapong Phunpueok,

Sarawut Jaiyen

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures

vol.13 no.2

pp.499-504

 

online

April-June 2018

34

A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application

(60SCI-2.3-76)

Sirinapa Aryuyuen Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579 January-April 2018
35

Robust Nonparametric Regression for Testing the Equality of Nonparametric Regression Curves

(60SCI-2.3-77)

Unchalee Tonggumnead Applied Mathematical Sciences
Vol.12 No.16: pp.759-772, 2018
January-April 2018

36

 

 

Larvicidal effect of compounds isolated

from Maerua siamensis (Capparidaceae)

against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae

(60SCI-2.3-78)

Saksit Nobsathian , Vasakorn Bullangpoti, Nutchaya Kumrungsee, Natnicha Wongsa

and Dussadee Ruttanakum

Chemical and Biological Technologies in Agriculture 19 april 2018
37

INOCULANTS FUNGAL Trichoderma, Mucor AND Bacillus FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY

(60SCI-2.3-79)

Sukhan Rattanaloeadnusorn International Journal of GEOMATE, Dec., 2017, Vol. 13, Issue 40, pp.16 – 23 Dec. 2017
38

Use of aged sludge bioaugmentationain two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater

(60SCI-2.3-80)

Jarungwit Boonnorata, Somkiet Techkarnjanaruk, Ryo Honda,Sivakorn Angthong, Nimaradee Boonapatcharoen, Sutharat Muenmee,Pradthana Prachanurak Chemosphere 15 March 2018
39

Investigating a Coupled Hybrid System of Nonlinear Fractional Differential Equations

(60SCI-2.3-81)

Wiyada Kumam , Mian Bahadur Zada , Kamal Shah , and Rahmat Ali Khan

Discrete Dynamics in Nature and Society

Volume 2018, Article ID 5937572, 12 pages

20 March 2018

 

40

Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems

(60SCI-2.3-82)

Wiyada Kumama, Nuttapol Pakkaranang, Poom Kumamb Journal of Nonlinear Sciences and Applications February 07, 2018

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=993