บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

/ด/ปที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง (60SCI-2.3-01) นิธิวัฒน์ ชูสกุล

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

31 พ.ค.2560-2 มิ.ย.2560

2

 

 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง

(60SCI-2.3-02)

เทพพิทักษ์  จิ๋วกร่าง

สุพรรณ  โพธิ์ศรี

นพรัตน์ พุทธกาล

The 10th Science Research Conference

“วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190)

24-25 พฤษภาคม 2561

24-25 พฤษภาคม 2561
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1

On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) – Pell and (s,t) – Pel l-Lucas Numbers

(60SCI-2.3-34)

สมนึก ศรีสวัสดิ์,

วรรณา ศรีปราชญ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

หน้า 194-199

กรกฎาคม – ธันวาคม2560
2

Some Identities of (P,Q) – Fibonacci Numbers by Matrix Methods

(60SCI-2.3-35)

อลงกต สุวรรณมณี

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

หน้า 50-54

กรกฎาคม – ธันวาคม2560
3

ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหาผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2558

(60SCI-2.3-36 )

ธิปัตย์ โสตถิวรรณ

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

หน้า 218-231

กรกฎาคม – ธันวาคม2560
4

การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย

(60SCI-2.3-37)

ปรเมนทร์ พอใจ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

หน้า 145-152

กรกฎาคม – ธันวาคม2560
5 Greenhouse Gases Emission of Organic Car Wax Processing from Rice Bran Oil (60SCI-2.3-38) สมพร เพลินใจ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

หน้า 41-48

มกราคม – มิถุนายน2561
6

influence of Excitability on Scroll Waves in a Simulated Excitable Media

(60SCI-2.3-39)

ปรเมนทร์ พอใจ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

หน้า 64-67

มกราคม – มิถุนายน2561
7

Generalized Identities Related for The k-Fibonacci Number, The k-Lucas Number and k-Fibonacci-Like Number

(60SCI-2.3-40)

มงคล ทาทอง

อลงกต สุวรรณมนี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

หน้า 68-77

มกราคม – มิถุนายน2561
8

Generalized Identities Related for the Fibonacci Number, Lucas Number, Fibonacci-Like Number and Generalized

Fibonacci-Like Number By Matrix Method (60SCI-2.3- 41)

มงคล ทาทอง

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

หน้า 78-88

มกราคม – มิถุนายน2561
9

Truncated two-parameter Lindley distribution and its application

(60SCI-2.3-42)

Sirinapa Aryuyuen วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32 Accepted: 30/05/2018

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=996