ส.ค. 28

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก ผู้ทรงคุณวุุฒิจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(กรรมการ) และผศ.ดร. อัญชลี ทองกำเหนิด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.