ส.ค.
07

อบรมลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์

งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ระหว่างวันที่ 30กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 และระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14129

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ประชุมสหกิจศึกษา

sci_09งานสหกิจศึกษา ประชุมติดตามผลการนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยมีอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาวิชา และเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและหารือแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของตน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555ณ ห้องประชุมคณบดี
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14112

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

แนะแนวสัญจร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี

sci_05คณาจารย์ทุกภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14097

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

Science News ฉบับที่ 157 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

ก.ค.
30

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าใจทฤษฎีของคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เข้าใจทฤษฎีของออนโทโลยี (Ontology)สามารถสร้างออนโทโลยีในรูปแบบของ RDF/OWL ได้  เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายรัฐชัย ชาวอุทัย จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14080

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการอบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้กับบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบให้ทันสมัยขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วท.ม. (จุลชีววิทยา) หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
2.  ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาที่เกี่ยวข้อง  เหมาะสมกับตำแหน่ง
3.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
5.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา                                  2  ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                            2  ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                          2  ฉบับ
4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว                              2  ใบ
5.  ใบรับรองแพทย์  พร้อมสำเนา รวม                   2  ฉบับ
6.  สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร                 2  ฉบับ
7.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)                              2  ฉบับ

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งานบุคลากร  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   โทร. 0 2549 4154

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26  กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่  8  สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ วันที่   9  สิงหาคม 2555

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 10  สิงหาคม 2555

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

วีดีทัศน์แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วีดีทัศน์แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับย่อ

วีดีทัศน์แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับสมบูรณ์

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

วีดีทัศน์แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาษาอังกฤษ ฉบับย่อ

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts