ต.ค.
25

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุง)

ต.ค.
24

การบรรยายพิเศษเรื่อง “STEM+Leadership” โดย Dr.Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation

Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation เดินทางมาบรรยายและจัดกิจกรรมเรื่อง “STEM+Leadership” ให้กับนักศึกษาจำนวน 40 คน จากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโปรแกรมในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Cambridge: Training the Trainers Leadership Round tables ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการประชุมและดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนในปีหน้า

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70601

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
———————————————————–

                        ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 25 กันยายน  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  24 ตุลาคม  2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศว่าด้วยการสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ต.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช

20181022sci_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70636

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Non Degree

20181017sciผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และคณะ ร่วมหารือกับ ดร.จริยา บัวเจริญ และดร.นรินทร์ จันทวงค์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในด้านการจัดทำหลักสูตร Non Degree และหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ต.ค.
16

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

20181014coopchem_37นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ ST-2103 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70400

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง มทร.ธัญบุรี และห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ประสานงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70339

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

kittipong_Buliding

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts