บุคลากร

หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงษ์ พันธ์พฤกษ์
0 2549 4158
aumaum18@hotmail.com

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
นายสุชาติ สืบสาม
0 2549 4164
dome_su@hotmail.com

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=1198