ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูงเสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
September 15, 2022
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
September 15, 2022