แสดงความยินดีและหารือแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
May 10, 2023
การประชุมหารือการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
May 11, 2023