เม.ย.
04

สอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ

physics20180405สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ โดยมี 2 สมรรถนะย่อยคือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และ สามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุ เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1263

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP”

29745072_1593990484029627_6457441160743354265_oสาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบออกไปมีงานทำ ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63566

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

สอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

physics20180403-1สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1127

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

physics20180403สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ห้อง ST1713

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1230

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

สอบสมรรถนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน

Physics20180402สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้อง ST1706 ST1707 ST 1309 และ ST1310 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1076

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

banner20180331-princess-01

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
01

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game

75ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game (ฟิสิกส์สัมพันธ์ของภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ) ซึ่งในปีนี้ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ทีมชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แชร์บอล ทีมหญิง และขอขอบคุณทาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=114

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร บรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังและความต้องการของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ตามบริบทของงานในสถานประกอบการ” อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” และอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63409

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันและเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63323

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts