ก.ย.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180903jobsciประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SDขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

Fablabnameประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย
โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ สัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย​เพิ่มเติมรอบ​ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวศศิธร คงศรี
2. นายธนินทร์ ทรัพย์คง

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

 

ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68773

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

FREEPIK_BANNER_2_500x500

หมายเหตุ
1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา
2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการประกาศผลการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย และครูแกนนำ

Fab Lab23082018

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

sarawutMUTCON

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180821sci_08นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้านำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68763

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ

Older posts «

» Newer posts