มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

MOU-Coopsci2018มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 โดยงานนี้ได้มีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63195

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
26

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาอุตสากรรม

20180326Bio_09สาขาวิชาชีววิทยา จัดสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาอุตสากรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62786

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
26

การนำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180326IT_02สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 , ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62778

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

งานบายเนียร์สาขาวิชาฟิสิกส์ “ฟิสิกส์สันนิวาส”

20180324Physcis_09สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดงานบายเนียร์ (Goodbye Seniors) “ฟิสิกส์สันนิวาส” เพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่เสาร์ 24 มีนาคม 2561 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62835

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช.

20180324IT_03สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 รับกลุ่มผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 805 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62768

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๖๑”

มี.ค.
23

บรรยายพิเศษ “Show & Share Netpie I/O 2018″ และ “START UP NETPIE”

20180323Netpie I-O _23สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาพิเศษบรรยาย หัวข้อ “”Show & Share NETPIE I/O 2018″ และ “START UP NETPIE” โดย อาจารย์ศุภณัฐ ธัญญบุญ วิทยากรพิเศษบรรยาย ส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้วิทยาการสารสนเทศของโลกปัจจุบัน และเรียนรู้แนวทางการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รป 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62855

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC

20180323Bio_05สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคุณประภาส เทียนประทีบ จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62828

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180323Comsci_21สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้งาน “Computer Science Show Case 2018 ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “START UP RMUTT” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รป 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62854

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (144.2 KiB, 75 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts