มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิ.ย. 61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA58111202.5 KiB72
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111109.5 KiB80
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111108.1 KiB80
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA61111108.0 KiB90

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
9. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 CH57111104.9 KiB82
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58111104.6 KiB90
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112104.2 KiB75
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111111.7 KiB86
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112109.6 KiB76
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6011191.9 KiB81
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112109.9 KiB106
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111190.9 KiB138
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111292.0 KiB81

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58111105.5 KiB75
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112104.2 KiB71
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111108.3 KiB78
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112108.1 KiB70
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60111109.8 KiB111
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112108.9 KiB78
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61111108.8 KiB77
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61112109.0 KiB135

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111211.7 KiB84
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111109.5 KiB115
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH60111109.7 KiB81
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH61111108.3 KiB85

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111105.4 KiB76
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112106.0 KiB81
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59111109.2 KiB88
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112109.2 KiB68
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111108.0 KiB130
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST61111107.9 KiB76

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58111104.5 KiB83
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58112104.7 KiB76
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111107.8 KiB295
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112108.0 KiB99
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60111107.7 KiB84
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60112107.9 KiB70
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61111108.5 KiB99
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61112108.3 KiB85

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 5 CS57121104.6 KiB79
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS58121104.6 KiB87

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111104.0 KiB73
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58112105.0 KiB60
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111107.5 KiB64
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112108.4 KiB67
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111107.7 KiB101
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112107.7 KiB85
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61111107.9 KiB87
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61112107.7 KiB82

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT58121182.2 KiB75
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT59121107.8 KiB96

 

 

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

calendar61ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการ ภาคการศึกษา
1/2561 2/2561 ฤดูร้อน/2561
ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB 18 – 19 มิ.ย. 61 19 – 20 พ.ย. 61 1 – 7 เม.ย. 62
เปิดภาคการศึกษา 23 มิ.ย. 61 24 พ.ย. 61 6 เม.ย. 62
เพิ่มรายวิขา 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 8 – 11 เม.ย. 62
ชำระเงิน 2 – 8 ก.ค. 61 3 – 10 ธ.ค. 61 12 – 18 เม.ย. 62
– เริ่มปรับวันละ 50 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
9 ก.ค. – 7 ส.ค. 61 11 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 19 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W” 2 ก.ค. – 24 ก.ย. 61 3 ธ.ค. – 11 ก.พ. 62 12 เม.ย. – 14 พ.ค. 62
ขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ 25 มิ.ย. – 25 ก.ค. 61 26 พ.ย. – 25 ธ.ค. 61 8 – 22 เม.ย. 62
สอบกลางภาค 1 – 9 ก.ย. 61 19 – 27 ม.ค. 62 4 – 10 พ.ค. 62
สอบปลายภาค 29 ต.ค. -11 พ.ย. 61 18 – 27 ม.ค. 62 8 – 16 มิ.ย. 62
บันทึกค่าระดับคะแนนผ่านเว็บไซต์ 19 พ.ย. 61 7 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 62

Calendar61

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (49.4 KiB, 129 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

20180614stat_09คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66567

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66512

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

201806013math_37คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66469

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

aseisRMUTT-2018

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

20180612Physics_35คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66360

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20180611ApplieChem_28คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66361

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

20180609STEM_07คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาของคณะฯ ​มาติดตามผลการพัฒนา​โครงงานสิ่งประดิษฐ์​ ในโครงการค่ายอิกคิว​ซัง​ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีของสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ​ STEM Education เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ่โรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินท์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66433

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts