ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

20190803Physicsสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85079

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี

20190801Chem_72ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี โดยมีคุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84945

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

20190801Food_83คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรม” และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรอาหารร่วมภาคเอกชน” เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84726

20190802Food_54วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย”กรณีศึกษาการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร” ลำดับถัดมาเป็นการบรรยาย “การเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจภาคการเกษตรตั้งแต่เกษตรกรถึงผู้ส้รางเทคโนโลยี” โดย ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

และช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและการพยากรณ์อากาศ เพื่อวางแผนด้านการเกษตร” โดย ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” โดย ดร.พิเชษฐ์ คุณากร จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84727

20190803Food_36วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยาย “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84725

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

20190731Fablabคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ประภาส ทองรัก และ อ.สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามเป็นปนะธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84625

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ

20190731sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85259

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190731IT_15สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล บำรุงวงศ์ และคุณไชยณัฐ จามรมาน และ คุณสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85266

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กรรมการจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84543

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนปฏิบัติการให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20180727sci_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอนปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณอาคารสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82324

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร

20180727Fablabวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมของโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร พร้อมทีมงาน วิทยากร จาก Rmutt Stem Lab and Maker Space ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน FabLab ในการสร้างชิ้นงาน RobotWar ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร จำนวน 50 คน ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kidbright ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และวิศวกร FabLab ประจำโรงเรียนอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82298

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

20180726Appchemคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts