ม.ค.
10

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

20190110sci_05ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวันครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะนแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96083

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

tcas63SCI

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
09

บรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชา

20190109sci_60บรรยากาศการถ่ายทำการเรียนการสอนเพื่อจัดทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทีมงาน Eduzones ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96132

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนธัญรัตน์

20190108Science RMUTT Roadshow_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

20190107Science RMUTT Roadshow_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96059

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
06

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

20190106Roadshow_04คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95942

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95951

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

04-print04-print

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

04-print

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

PesidentRMUTT2020

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts