ส.ค.
19

การฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86245

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
16

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Assess personnel2019

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

graduateInnovation chemistry

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวมณฑิตา มูลทองชุน (149.7 KiB, 23 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

20190814Fablab_07คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 88 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86226

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190712graduateAppchem

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวปริมประภา แสงจันทร์ (147.0 KiB, 15 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

**นำใบยืนยันสถานะการกรอกข้อมูล
1. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/index.asp
2. แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
– ภาควิชาเคมี
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์
https://drive.google.com/…/1MWJoHYyNg4z97JxHIg0TbIIJA…/view…
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาชีววิทยา
https://drive.google.com/open…
– สาขาวิชาฟิสิกส์
https://drive.google.com/open…
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
https://drive.google.com/open…
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม
https://drive.google.com/open…

***มาส่ง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562***
ณ จุดลงทะเบียน ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190811alumni_02อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85807
Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85390

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

alumn2019i

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts