ก.ค.
24

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Manufacturing Award) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2019 (GCDP2019)

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEMวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์

20180721Fablabมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81893

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ จาก 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ
โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม ที่ผ่าน และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้

กิจกรรมที่ 1
1. รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีละ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณ วิศิษฐ์​ ลิ้มลือชา ประธาน​กลุ่ม​อุตสาหกรรม​อาหาร​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย
3. คุณอาภรณ์ สุราฤทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

กิจกรรมที่ 2
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.โศรดา วัลภา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. คุณธนยศ เอื้อวิลาศวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด
4. คุณศรัณย์พงศ์ ศรีวิชัย ผู้จัดการฝ่าย Agro Supply & Chip potato storage บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
5. คุณพวนศักดิ์ หงษ์ทวี ผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81862

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

20180718Fablab_165มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81674

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน

20180718Bio_22สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 18-19 และ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัท ฟู้ดเทค ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตน จำกัด ณ ห้อง ST-1501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81832

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

อบรมระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180709sci_03ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81647

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190719AppChemgraduate

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุพัตตรา อาษาวิเศษ (151.5 KiB, 28 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190718Math_38สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กอบกุล ปราบประชา ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดร.อัมริสา จันทนะศิริ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81582

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

ระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190718PEIMSผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81537

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts