ต.ค.
30

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว” จัดโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102091

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหาร

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมนักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี และแผนการดำเนินงานสำหรับการบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี กิจกรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.นนธิยา มากะเต และ ผศ.กุลประภา ศรีหมุด เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102009

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101964

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101823

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101692

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ท่านปลัด อบต.บึงบา เกษตรอำเภอหนองเสือ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชน และร่วมแสดงเทคนิคการปลูก การแปรรูปและการตลาดร่วมนวัตกรรมหัวเชื้อจุลทรีย์ และแสดงสินค้าวิสากิจชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนรับรางวัลวันพืชมงคล

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101837

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101767

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ อาจารย์มานิดา โชรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาเคมี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเชิงบูรณาการในด้านธุรกิจความงามของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101955

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts