พ.ย.
25

การประชุมหารือถึงการจัดงานประชุมวิชาการ TICST2021 ครั้งที่ 4

20191125MeetingTICST2021_04National Pingtung University (NPTU), Taiwan นำโดย Prof.Sheau-Wen Lin, Academic Vice President และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี ได้ร่วมประชุม ณ NPTU สาธารณรัฐไต้หวัน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหารือถึงการจัดงานประชุมวิชาการ “The International Conference on Science Technology (TICST2021)” ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาการประชุมคือ รูปแบบการจัดงาน tracks สำหรับการรับบทความ การเผยแพร่บทความ และการประชาสัมพันธ์งาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93278

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
25

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology (TICST2021)”

20191125TICST2021_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขึ้นนำเสนอถึงความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเป็นเจ้าภาพผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology (TICST2021)” ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2564
โดยได้ขึ้นพูดในพิธีปิดงาน TICST2019 ณ National Pingtung University, Taiwan ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93266

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

20191120FABLABผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92952

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการประเมินผลปฎิบัติราชการ 2563

20191120sci_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการประเมินผลปฎิบัติราชการ 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92945

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191119sci_04อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1 สาขาวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92858

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

โครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

20191119FABLAB_48ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์พลวัฒน์ จินตนาภรณ์ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง และ อาจารย์ดุลยภพ วัฒนานนท์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร (นักศึกษาและเจ้าหน้าที่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92803

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20191118chem_05นักศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92920

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

โครงการ INTENSIVE TOEIC

20191118INTENSIVE TOEIC_07คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ INTENSIVE TOEIC Faculty of Science and Technology โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง English Cafe’ อาคาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92896

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

Dr.Violet Lo ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม STEM+Leadership 2020 และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191118stem_09Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation เดินทางมาประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากิจกรรมเรื่อง “STEM + Leadership 2020” และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ในประเทศไทย ร่วมกันกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของห้อง Fabrication Lab และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนของคณะฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92885

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Regis2-2562ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA62111132.7 KiB60
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA61111133.4 KiB47
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA60111133.9 KiB32
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA59111130.7 KiB44

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62111136.0 KiB44
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62112196.9 KiB46
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61111135.3 KiB56
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61112135.3 KiB55
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60111135.7 KiB34
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60112135.7 KiB42
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59111134.6 KiB43
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59112134.6 KiB42

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62111133.8 KiB43
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62112136.3 KiB31
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61111135.2 KiB43
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61112133.2 KiB40
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60111133.7 KiB34
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60112132.1 KiB32
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59111132.9 KiB35
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59112133.0 KiB53

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH62111132.7 KiB37
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH61111134.1 KiB43
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH60111132.8 KiB48
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH59111134.8 KiB40

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST62111132.3 KiB49
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST61111135.4 KiB41
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST60111133.3 KiB42
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59111135.5 KiB40
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59112133.2 KiB50

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62111117.5 KiB44
02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62112117.5 KiB40
03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62113117.7 KiB27
04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61111106.9 KiB71
05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61112117.1 KiB40
06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61113106.8 KiB36
07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60111117.7 KiB31
08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60112117.6 KiB31
09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59111116.7 KiB41
10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59112116.5 KiB25

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62111132.8 KiB55
02. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62112133.0 KiB50
03. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT62113133.3 KiB49
04. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61111133.1 KiB45
05. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61112132.9 KiB34
06. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61113132.9 KiB34
07. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60111133.9 KiB35
08. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60112134.1 KiB38
09. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59111133.1 KiB37
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59112133.1 KiB33

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT60121131.5 KiB26
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT59121129.2 KiB17

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts