มิ.ย.
25

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “รองผู้อำนวยการสถาบันจิงชื่อ ฝ่ายบริหารและวางแผน”

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2563

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางววิชาการในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางรดับปริญญาเป็นหลัก

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน” ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีการตัดสิน ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98614

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98598

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง” ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563 (ออนไลน์) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีการตัดสิน ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98624
Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99266

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสอบวัดความรู้พื้นฐานการเรียนปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับ และ อ.คงเทพ บุญมี บรรยาย หัวข้อ “New Normal วิถีชีวิตใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล” และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม บรรยาย หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษากับการเรียนรู้ในระบบอุดมศึกษา”รวมถึงจัดสอบปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ รูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-000-0001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98574

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98565

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts