มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Kanaporn

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200313sci_20ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab.), ห้องปฏิบัติการ Big Data และห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab.) โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมภายใต้โครงการ Fab. Lab. ความร่วมมือสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกัน และการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98102

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Thin Film Technology”

20200312Chem_10ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย “Thin Film Technology” โดย ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98085

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

20200311sci_25ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชมรม Green University ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงการจัดสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดให้มีการวางเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98044

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
10

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200310sci_02คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัทในเครือสหยูเนี่ยน และ บริษัท นิฟโก้ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตพลาสติกในทางวิศวกรรมเพื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้มาเข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อขอคำปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของบริษัทอย่างเต็มประสิทธิภาพและการรับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าว ตลอดจนเป็นโจทย์และข้อมูลจริงให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ระหว่างการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเป็นผู้พัฒนาระบบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98035

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

20200309bigdata_48สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97975

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

20200309bio_04สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง ST-1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98010

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรพิเศษจาก Jobtopgun บรรยายพิเศษเรื่อง การสมัครงาน (เรซูเม่) ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรบริษัท Jobs Matching เรื่อง วิธีการกรอกใบสมัครขั้นเป็นเปอร์เซ็น และการเสวนาของศิษย์เก่าหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

โครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน”

20200306bio_02สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน” นำโดย ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงค์ เป็นผู้ให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนในการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกันผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนและแจกจ่ายเพื่อให้ชาวชุมชนคลองห้านำไปทดลองปลูกผักเพื่อสำหรับทานและเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจ ในชุมชนต่อไป ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97844

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

20200306Chem_04คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97810

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts