Category: งานวิจัยสร้างสรรค์

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีพ.ศ. 2556

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ว/ด/ปีที่นำไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีปกติ56SCI-๔.๖-1-01 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดมีการนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ56SCI-๔.๖-1-02 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 30 ก.ย. 56  3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน56SCI-๔.๖-1-03 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของการวิจัยโดยโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 20 ธ.ค. 56  4 โครงการวิจัยเรื่อง หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichodermaและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ)56SCI-๔.๖-1-04 นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยการนำไปบริการวิชาการกับชุมชน หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในพื้นที่แปลงนาข้าวของนางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล หมู่ 7 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 25 พ.ค. 2556 5 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=640