Category: ผลงานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ผลงานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1127

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

12

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1022

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการบริการวิชาการ ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=957

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดผลงานการพัฒนา นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015)

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=761

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัล Best presentation (poster)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=768

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=772

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายนามดังนี้ – นักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ระดับนานาชาติ) ได้แก่ 1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 2. นายไกรมน มณีศิลป์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32999

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=777

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=785

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ที่ได้รับมอบทุนและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทย” ที่ได้รับมอบทุนและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จากการได้รับการคัดเลือกจากโครงการวิจัยทั่วประเทศให้เป็น 1 ใน 20 โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ “เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research Grants)” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; TTSF) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26446

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=783