ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1104