โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

mega-1-2015-550x550เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดผลงานการพัฒนา นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015)

โดยผลงาน “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” จาก อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ ศิษย์เก่า นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท”รายละเอียดผลงาน
ชื่อทีม Sweet Duck
ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ผู้พัฒนา
1. นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ
2. นายปองพล นิลพฤกษ์
รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
แนวคิดผลงาน
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของไทยเป็นปัญหาระดับชาติด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมไฟป่า และการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดเซ็นเซอร์วัดค่าหมอกควัน และเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่ง โดยหลักการทำงาน อุปกรณ์จะส่งค่าหมอกควันที่วัดได้สู่ฐานข้อมูล ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบ กราฟ ปฏิทินรายวัน รายเดือน เป็นต้น
พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และทำการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองควบคู่ไปกับจัดฝึกอบรม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ

ประมวลภาพกิจกรรม

mega2015-2-550x412mega2015-1-550x322 mega2015-3-550x412 mega2015-4-550x309

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=761