Return to สรุปงบประมาณประจำปี

สรุปงบประมาณประจำปี งบประมาณรายได้

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2558

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2557

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2556

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2555

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2554

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2553

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2552

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2551

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2550

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?page_id=145

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2556

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2556 ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ระบุแหล่งทุนกรณีเป็นเงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน 1 เอกลักษณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบร่วมของพหุนามฟีโบนัชชีและพหุนามลูคัส นางอมราภรณ์  เส็งพาณิชย์ นางสาวนนธิยา  มากะเต นางสาววาสนา  ทองกำแหง 19,500 14 ม.ค. 2556   2 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน นางสาวนนธิยา  มากะเต นายอลงกต  สุวรรณมณี นายมงคล  ทาทอง นายอัคเรศ  สิงห์ทา 17,500 8 ก.พ. 2556 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน นางสาวนนธิยา  มากะเต นางสาวธาวัลย์  อัมพวา นายมงคล  ทาทอง 7,500 14 ม.ค. 2556   4 การแก้ปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 ต่ำ ผศ.แน่งน้อย  ทรงกำพล 5,000 …

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2557

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย 1 การพัฒนาหุ่นจำลองมือคนเพื่อช่วยสอนการกดจุดฝ่ามือแผนไทยสำหรับคนตาบอด รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ       50% อ.จตุรพิธ   เกราะแก้ว             16% อ.ไกรมน   มณีศิลป์                16% อ.ปริญญา  จันทร์แสงรัตน์        16% อ.จริญญา ทะหลวย                16% อ.สุเทพ   เชาว์สนิท                16% 23,000 27-ม.ค.-57   2 ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภคในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา   60% ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์          40% 28,000 27-ม.ค.-57   3 วิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัว ดร.วรรณา  ศรีปราชญ์             40% อ.อลงกต   สุวรรณมณี            20% อ.มงคล   ทาทอง                   20% อ.อัคเรศ  สิงห์ทา                   20% 20,000 …

สรุปวงเงินและจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายได้ 2558

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงินวิจัย ว/ด/ปีที่ทำสัญญารับทุน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย – งบประมาณรายได้ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด อ.อิศราภรณ์  เทียมศร 30,000 1 ตุลาคม 2558 2 การศึกษาการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปวุ้นกึ่งแข็ง อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต์ 30,000 1 ตุลาคม 2558 3 ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือกับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ ผศ.ฐิตยา  ศรขัวญ 30,000 1 ตุลาคม 2558 4 การหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาโพลิเมอร์เรสสำหรับตรวจแบคทีเรียในอาหาร ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา 30,000 1 ตุลาคม 2558 5 การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนที่สะสมพลาสติกชีวภาพ ดร.จันทิมา ฑีฆะ 30,000 1 ตุลาคม 2558 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น …

งบประมาณผลประโยชน์ 2553

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 วิธีการประมาณค่าความชันของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึงการส่งแบบไม่ขยายและการส่งทางเดียว อลงกต สุวรรณมณี 60,000 รวม 60,000

งบประมาณผลประโยชน์ 2552

ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยฟิล์มชีวภาพแบคทีเรีย ประดับรัฐ ประจันเขตต์ 45,000 2 การศึกษาแนวความคิดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของทฤษฎีสีเขียว บุญฤดี แสงจันทร์ 40,000 3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี ศิริพร ลุนพรม 30,000 4 การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลอง ประภาพร พงษ์ไทย 35,000 5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิดกับคะแนนเฉลี่ยสะสม อุษาพร เสวกวิ 30,000 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นงลักษณ์ พรหมทอง 40,000 รวม 220,000

งบประมาณผลประโยชน์ 2550

ผลผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 1 เงื่อนไขสำหรับการเป็นเอฟฮามิลโทเนียนกราฟ นนธิยา มากะเต 75,000 2 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตร ฐิตยา ศรขวัญ 100,000 3 การสร้างเครื่องวัดระดับของเหลวโดยใช้เส้นใยนำแสง อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 95,000 รวม 270,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.