ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1104

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1107

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

201800307ICDP-2018_03-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) ในหัวข้อวิจัย “Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1016

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

2017-IIDC-1-550x34412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

42International-Invention-show-550x332

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1022

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Philippines2017-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1029

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

sukhan-tiwan2017-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=1025

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017)

Innovation-Awards-2017-Chutima-1-550x412Innovation-Awards-2017-Jiraporn-1-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=934

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170310-congrat-naris-550x348คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailland Toray Science Foundation :TTSF) ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

ในปีนี้มีผู้สมัครราว 180 โครงการ จาก 51 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทางมูลนิธิได้คัดเลือกผู้รับทุนจำนวนทั้งสิน 20 โครงการ โดยมาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ
มศว. ประสานมิตร จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1 โครงการ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 โครงการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=936

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

20170206-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติกร บุญมาตย์ นางสาวอารียา ถิ่นขจร และนางสาวรัตตัญญู ตรีนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 

 ประเภทอุดมศึกษา (สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=942