Jan 19

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายนามดังนี้

นักวิจัยดีเด่น ประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ระดับนานาชาติ) ได้แก่

1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

20160118sci_30

2. นายไกรมน มณีศิลป์

20160118sci_32

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32999

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=777

Dec 08

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดงาน International Invention Design Competition 2015 (IIDC)

20151203hongkong-550x332

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
นายปรัชญา พาลี
คณะนักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัล
Gold medal จาก International Invention Design Competition (IIDC 2015)
Special award จาก CIIS (Chinese Innovation and Invnetion Society , TAIWAN)
จากผลงานวิจัยเรื่อง “หนังสือแสง-เสียงสัตว์ สำหรับคนตาบอด
( Light-Sound-Braille Electronic Book for Edutainment)”
ในการประกวดงาน International Invention Design Competition 2015 (IIDC), Hong Kong
ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558 นำทีมโดย รศ. ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย
(Atip _Association of THAI Innovation and Invention Promotion)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32190

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=779

Oct 15

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

12115503_1498627047130636_4639260899590645935_nคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล
เหรียญรางวัล The Platinum Medal รางวัล The Best Foreign Invention และรางวัล Special Prize จาก Universiti Malaysia Perlis
จากผลงานวิจัยเรื่อง “จัดทำเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Multi-Languages Braille Learning Machine)”

และนายไกรมน มณีศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับเหรียญรางวัล Bronze Medal และ รางวัลจากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น
จากผลงานวิจัยเรื่อง “นิทานสัตว์พร้อมแสง-เสียง-สัมผัส สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Animals’ Tales with Light-Sound-Touching Edutainment for Visually Impaired Children)”

ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=781

Mar 11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11043088_10206144300993698_2680037177767645215_n-550x412

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย จากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=785

Mar 11

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ที่ได้รับมอบทุนและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

20150309amon 20150309amon_02
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทย” ที่ได้รับมอบทุนและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จากการได้รับการคัดเลือกจากโครงการวิจัยทั่วประเทศให้เป็น 1 ใน 20 โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ “เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research Grants)” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; TTSF) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26446

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=783

Mar 10

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

11044630_10206142570270431_1910860680990419815_o-550x412

 ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26398

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=787

Nov 10

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Oral Presentation

kritsadapan-550x412

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=789

Oct 04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Medal Award)

singto-550x412คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Medal Award) และเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “กระเบื้องยางธรรมชาติที่มีการต้านไฟฟ้าสถิต (Antistatic Electricity Natural Rubber Tile)” ในงาน “ The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=791

Sep 05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  Oral Presentation
กลุ่ม Information Technology and Communication Arts
ผลงานเรื่อง Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar
Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20140905-550x357

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=793

Feb 11

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้
(Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่   ดร.อมร ไชยสัตย์   นายปรีชา มันสลาย

บทนำ

วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของหลอดเลือด เอ็น กระดูก และฟัน
เป็นสารด้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทำให้เซลล์อยู่ในสภาวะปกติ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้ แต่จะได้รับวิตามินซีจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่นส้ม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว พริกหยวก ผักกาด มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง

ดังนั้นในปัจจุบันทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี  ผลิตออกมาจำหน่ายในรูปของน้ำผลไม้บรรจุในกล่องหรือขวดพร้อมบริโภค ได้แก่ น้ำผลไม้กระป๋อง ที่ผลิตจากส้ม สับปะรด หรือฝรั่ง ในประเทศไทยธุรกิจผลิตน้ำผลไม้มีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสูง เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลาย  ทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออกขายนอกประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และยุโรปทำให้มูลค่าทางการตลาดในน้ำผลไม้สูงถึง6,000ล้านบาทต่อปี โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นน้ำผลไม้ 100% มูลค่า 2,500 ล้านบาท น้ำผลไม้ผสมต่ำกว่า 40% มูลค่า 500 ล้านบาท และน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นน้ำส้ม ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่ม จึงมีความจำเป็นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทางสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำการตรวจสอบปริมาณวิตามิน ซี   จากการตรวจสอบวิตามินซี พบว่า น้ำส้ม 100%  ที่ระบุตามข้างกล่องมีปริมาณวิตามินซีไม่ถึง 10 มิลลิกรัม ส่วนน้ำส้ม 30-40% มีบางตราสินค้าที่มีส่วนผสมวิตามินซี และบางยี่ห้อไม่พบเลย เช่นเดียวกับน้ำรสส้ม ส่วนน้ำส้มผสม 25% ไม่พบวิตามินซีเลย จากผลตรวจสอบนี้ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ตรงกับฉลากที่ทางผู้ผลิตระบุ โดยจะพบว่ามีวิตามินซีอยู่ปริมาณน้ำมากหรือแทบจะไม่มีเลย

เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่มหลังกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ วิธีทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบันคือ การไทเทรต แต่พบว่าวิธีดังกล่าวยังมีข้อด้อย เช่น ต้องอาศัยผู้ทำการวิเคราะห์ที่มีความชำนาญสูง ใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีความเป็นพิษ ไม่สามารถวิเคราะห์ในภาคสนามได้  ต้องส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซี ให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ได้ในภาคสนาม มีราคาถูกและใช้งานง่ายสามารถตรวจวัดได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/research/?p=661

Older posts «

» Newer posts