Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ &# …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
13

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ต.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

ประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค”

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts