Tag Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

พ.ย.
17

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ก.ย.
24

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.ย.
01

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนั …

Continue reading »

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

มิ.ย.
21

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

» Newer posts