Tag Archive: SAR

มิ.ย.
19

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
19

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

ส.ค.
17

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึก …

Continue reading »

ส.ค.
16

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประ …

Continue reading »

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

มิ.ย.
12

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts