Tag Archive: Hokkaido Information University

พ.ย.
22

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof.Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University

20181122HIU

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี Share

ก.ย.
03

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140903_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้มีการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) การประกวดหนังสั้น (iSFC) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) รวมถึงจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

ก.ย.
30

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”

20130919

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ หรือ WDC2013 (Web Design Contest 2013) วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา และได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Share

ส.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

sci_10

อาจารย์ ทรงพล กลับวงษ์ และ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2556 โดยมีความร่วมมือกันในการจัดโครงการ International Web Design Contest 2013 (iWDC 2013) และ โครงการ International Short Film Contest 2013 (iSFC 2013) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองประเทศเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน …

Continue reading »