Tag Archive: KidBright

ก.ค.
27

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร

20180727Fablab

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมของโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร พร้อมทีมงาน วิทยากร จาก Rmutt Stem Lab and Maker Space ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน FabLab ในการสร้างชิ้นงาน RobotWar ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร จำนวน 50 คน ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kidbright ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และวิศวกร FabLab …

Continue reading »

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

20180912sci_30

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง ค่ายอิคคิวซัง ๑ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69523 Share