Tag Archive: STEM Education

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

20180609STEM_07

คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาของคณะฯ ​มาติดตามผลการพัฒนา​โครงงานสิ่งประดิษฐ์​ ในโครงการค่ายอิกคิว​ซัง​ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีของสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ​ STEM Education เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ่โรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินท์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66433 Share

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 6 พ.ย. 2559

20161106stem_124

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) ให้กับครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42680 ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/zBDSQH Share

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 5 พ.ย. 2559

20161105stem_15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) ให้กับครูโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อ.ประภาส ทองรัก อ.โอม สถิตยนาค และ อ.ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ …

Continue reading »

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

1

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29069 Share

ม.ค.
28

นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น

2014-01-26-stem_28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556 และได้จัดให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18649 Share

พ.ย.
22

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม ใช้หลักการ STEM Education บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เคมี 2

chem_02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) มาบูรณาการกับการเีรียนการสอนในรายวิชา 09210127 เคมี 2 (Chemistry 2) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17208 Share

พ.ค.
30

โครงการอบรมเรื่อง STEM Education

banner_s30-05-56_3

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง STEM Education (Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM Education ให้บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน STEM และสามารถนำไปบูรณาการในการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับ STEM” และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล บรรยายพิเศษเรื่อง “The …

Continue reading »